ปตท. งานควบคุมรอบมอเตอร์เครื่องสูบจ่ายนํ้ามัน

Ptt